Radca Prawny, Zeszyty Naukowe nr 2/(7)/2016
COV-19