Udział społeczeństwa w przygotowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego