Piotr Włodawiec

Branżowy Radca prawny / Starszy Partner

wlodawiec@prokurent.com

Od ponad 14 lat świadczę pomoc prawną i specjalizuję się obsłudze sektora rolno-spożywczego zgodnie z filozofią „prawo od pola do stołu” (from farm to fork). Dzięki wieloletniej praktyce, i współpracy z klientami reprezentującymi różne ogniwa w łańcuchu dostaw - dobrze rozumiem zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Posiadane doświadczenie daje mi przewagę i umożliwia świadczenie skutecznej pomocy prawnej. Na co dzień współpracuję z organizacjami zrzeszającymi producentów rolnych, zakłady przetwórcze. Właścicieli i dzierżawców nieruchomości rolnych. Doradzam również w procesie legislacyjnym związanym z obszarem mojej specjalizacji.


Członek Rady Nadzorczej Wipasz SA, członek Rady Federacji Związków Pracodawców i Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Przewodniczący Kolegium Arbitrów Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Oprócz wykształcenia prawniczego posiadam tytuł wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik.

 
parallax background

Wybrane projekty prawnicze


 • Nadzór na projektem nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzenie badania Due Diligence.

 • Przygotowanie wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji.

 • Udział w procesie negocjacyjny kredytu konsorcjalnego – poziom finasowania 300 ml PLN

 • Udział w procesie negocjacyjnym umowy wielowalutowej – poziom finasowania 60 mln PL

 • Udział w procesie negocjacyjnym umowy leasingu – poziom finasowania ponad 6 mln EUR

 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie zakładu uboju wołowego

 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego budowy chłodni składowej

 • wartość inwestycji ponad 30 mln PLN

 • Współpraca prawna przy tworzeniu konsorcjum na potrzeby ubiegania się od dotację na B+R

 • Kompleksowa obsługa prawa procesu inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu uboju wołowego, w szczególności rejestracja nowego podmiotu prawa handlowego, zakup nieruchomości, negocjacje z dostawcami technologii i wyposażenia zakładu (maszyny i urządzenia, chłodnictwo, rampy załadowcze, oczyszczalni ścieków, dostawy gazu, wykonanie studni, wykonawcami specjalistycznych posadzek)

 • Udział w procesie negocjacyjnym budowy farmy fotowoltaicznej z kogeneracją, gdzie energia wykorzystywana jest na wyłączne potrzeby Zakładu Produkcyjnego

 • Udział w procesie wdrożenia ogólnych warunków zakupu zwierząt hodowlanych oraz umowy sprzedaży

 • Udział w procesie negocjacyjnym umowy licencyjnej na zakup i namnażanie loszek i knurów

 • Udział w procesie negocjacyjnym i przejęcia udziałów w spółce przez wierzyciela, rejestracja zmian w KRS.

 • Przygotowywanie umów przewłaszczenia na zabezpieczenia, w tym na stadzie zwierząt

 • Przygotowanie umów zastawu rejestrowego (ruchomości, stado zwierząt)

 • Udział w przygotowaniu Regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych w spółce notowanej na GPW

 • Monitoring należności, w tym bezpośrednie rozmowy z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenie (od kilku tysięcy złotych do 20 mln PLN).

 • Doradztwo prawne przy zakupie Gospodarstwa Rolnego, w szczególności, rejestracja spółki w KRS, zakup nieruchomości, założenie rachunku bankowego, rejestracja siedziby stada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, pozyskanie pozwolenia zintegrowanego, negocjacje umowy kredytowej, przygotowanie i negocjacje umowy o roboty budowlane, przygotowanie wzorów umów z pracownikami, umów sprzedaży zwierząt

 • Doradztwo w zakresie zwolnień grupowych

 • Zastępstwo procesowe w sprawach o: działanie na szkodę spółki, o zapłatę z tytułu wad dostarczonego towaru, o zapłatę z tytułu nienależycie wykonanej usługi chłodniczej, o zapłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, o uznanie oświadczenia o odstąpieniu za nieskuteczne, o zapłatę kurtażu i świadczenia wyrównawczego, o zapłatę wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przez członka Zarządu,

 • Przygotowanie umowy na roboty budowlane, umowy na wyposażenie budynków chlewni oraz udział w procesie negocjacyjnym. Współtworzenie regulaminów: organizacyjnego, wynagradzania, pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Spółce notowanej na GPW SA w Warszawie.

 • Przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów w Sp. z o.o. przez większościowego udziałowca Spółkę Akcyjną wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego w Sp. z o.o. (przygotowanie niezbędnej dokumentacji, udział w spotkaniach i Zgromadzeniach Wspólników, pertraktacje między stronami, rejestracja zmian w KRS) Reprezentacja byłego Dyrektora Finansowego pełniącego funkcję Głównego Kontrolera Finansowego na Rynki CEE w sporze z byłym pracodawcą (Firma z branży sanitarno – instalacyjnej).

 • Przeprowadzenie roszczenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, premii.

 • Reprezentacja byłego Członka Zarządu Dyrektora Finansowego w Spółce Akcyjnej (pośrednik finansowy) w sprawie o zapłatę (sprawa wielowątkowa) p-ko Spółce Akcyjnej, udział w przesłuchaniu odwołanego Członka Zarządu przez Spółkę w trybie art. 370 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

 • Przygotowanie umów badania rynku mających na celu opracowanie raportu określającego, czy istnieje miejsce na wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek, a następnie przygotowanie umowy wdrożeniowej/produkcyjnej (w transakcji występowało kilka podmiotów z różnych krajów: spółka polska, spółka białoruska, spółka ukraińska, spółka izraelska oraz spółka cypryjska).

 • Współtworzenie Ogólnych Warunków Sprzedaży Zwierząt Hodowlanych, umów sprzedaży loszek hodowlanych i knurów oraz załączników do tych umów.

 • Współpraca przy tworzeniu Strategii odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030, mającej na celu poprawę funkcjonowania sektora produkcji wieprzowiny. Projekt zrealizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Reprezentacja Inwestorów w procesie uzyskania decyzji środowiskowej, wz, pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich oraz sporów przed SKO, WSA i NSA.

 • Spory związane z uzyskaniem odszkodowań z tytułu likwidacji stad – ASF.

Wykształcenie


2008

Ukończenie Studiów podyplomowych na WPiA Studium Prawa Rynku Kapitałowego

2007

Wpis na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie

2002

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Kariera zawodowa


 • 2019 - członek Rady Federacji www.federacjarolna.pl

 • 2018 - przewodniczącym Kolegium Arbitrów przy www.izbozpasz.pl

 • 2016 – 2019 Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Warszawie

 • 2018 – członek Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r.

 • 2013 – 2016 Przewodniczący ds. Komunikacji Społecznej i Informacji OIRP w Warszawie

 • 2012 – 2013 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nr 9 i Nr 18 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

 • Od 2010 – Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 • 2009 – Członek Rady Nadzorczej Wipasz SA

 • 2009 – Partner w Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

 • 2005 – 2009 Provimi – Rolimpex SA (obecnie Cargill)

 • 2003 – 2005 Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” SA, Kancelaria Radcy Prawnego Bogumiły Kowalskiej „Aval”, Kmieciak Choina Rostafiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent S.C.

  ˗ członek Krajowego Związku www.kzp-ptch.pl ˗ członek Rady Federacji www.federacjarolna.pl

Działalność szkoleniowa i wystąpienia publiczne


 • Goście na Wydziale: firma Prokurent i Big Dutchmann | Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt (sggw.pl)

 • Czy nowe przepisy zablokują inwestycję w produkcję świń? - Piotr Włodawiec (Kancelaria Prokurent) - YouTube

 • Zajęcie wozów strażackich przez komornika | SzukajRadcy #2 - YouTube

 • Szkolenie Wewnętrzne organizowane dla jednego z naszych Klientów - YouTube

 • https://eventy.pwr.agro.pl/event/jak-produkowa-bezpiecznie-i-stabilnie-w-dobie-intensywnych-zmian-na-rynku-wieprzowiny

 • MSC Reefer MasterClass w Warszawie - referat Piotra Włodawca - PROKURENT

 • II edycja finału konkursu Warsaw Business Game (#WBG2018) - PROKURENT

 • Podsumowanie konferencji ZPM | Polskie Mięso (polskie-mieso.pl)

 • Archiwa: MBA Energetyka Uczelnia Łazarskiego - PROKURENT

 • Goście na Wydziale: radca prawny z kancelarii PROKURENT i firma RolnikOn | Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt (sggw.pl)

 • Znakowanie mięsa - PROKURENT

 • Nowe szkolenia realizowane przez POLSUS

 • Prawo paszowe, ustawa o paszach w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa paszowego – szkolenie dla Wipasz Sp. z o.o. Organy Inspekcji Weterynaryjnej w kontekście uprawnień i obowiązków przedsiębiorstwa paszowego – szkolenie dla Wipasz Sp. z o.o.

 • Szkolenia dla Działu Handlowego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Pion Drukarnia Skarbowa.

 • Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji – szkolenie dla Timex Group Polska Sp. z o.o. Prawo pracy – szkolenie dla AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o.

 • Budowanie biznesowo zorientowanych, precyzyjnych, bezpiecznych i przyjaznych umów prawnych – szkolenie przygotowane i przeprowadzone z Uczelnią Łazarskiego Instytut Skutecznego Przywództwa dla Macrologic S.A.

 • Podstawowe pojęcia prawne, budowa normy prawnej, hierarchia źródeł prawa krajowego i unijnego, rodzaje aktów normatywnych, zasady obowiązywania prawa, rodzaje wykładni przepisów prawnych – szkolenie dla Kraft Foods Polska S.A. Oddział Olza w Cieszynie

 • Podstawowe pojęcia prawne, budowa normy prawnej, hierarchia źródeł prawa krajowego i unijnego, rodzaje aktów normatywnych, zasady obowiązywania prawa, rodzaje wykładni przepisów prawnych – szkolenie dla członka Zarządu Gant Development S.A.

 • Jak zawierać szczelne umowy i nie popaść w długi – wystąpienie w ramach Klubu Dyrektorów, Uczelnia Łazarskiego Instytut Skutecznego Przywództwa

Publikacje


 • 01/2023│Magazyn hodowcy- Wipasz│Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Artykuł dotyczy zmiany aktów prawa unijnego- rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE dotyczących sprawozdawczości jednostek. Wprowadzenie dyrektywy wynika z unijnych założeń „Europejskiego Zielonego Ładu”, którego celem jest przekształcenie Unii w nowoczesną, oszczędną w zasoby i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Zgodnie z przyjętą Dyrektywą wszystkie jednostki i spółki giełdowe powinny uwzględniać w sprawozdaniach informacje z podjętych działań w aspekcie środowiskowym i społecznym. Zmiany w sprawozdawczości mają przyczynić się do poprawy komunikacji między jednostkami, a zainteresowanymi stronami.

 • 01/2023│Top Agrar nr 1/2023│Gmina blokuje inwestycje│Artykuł dotyczy decyzji o warunkach zabudowy. Rolnik planuje rozbudować budynek inwentarski otrzymał już decyzję środowiskową. Następnie wystąpił do gminy o wydanie warunków zabudowy. Gmina chcąc zniechęcić inwestora do budowy, przystępuję do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety, takie działania pozwalają na zawieszenie postępowania o wydanie decyzji na 9 miesięcy. Ten jakże powszechny schemat działania gminy skutecznie utrudnia życie rolnikom, ale czy zawsze jest zgodny z obowiązującym prawem?

 • 12/2022│Food lex nr 4/2022│Pasze-aspekty prawne związane z GMO. Pasze, w przypadku których producent używa sformułowania „wolne od GMO”, muszą spełnić odpowiednie wymagania, które zostały szczegółowo wymienione w Ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. Producenci rolni, którzy do skarmiania zwierząt gospodarskich używają wyłącznie paszy bez GMO, mogą ubiegać się o dopłaty. Artykuł przybliża także, jakie kary grożą za naruszenie przepisów o paszach. Autorzy przedstawili również główne założenia projektu ustawy, które znacznie wpłyną na gospodarkę rolno-spożywczą. Zmiany dotyczą dwóch obszarów. Pierwszy z nich obejmuję zagospodarowanie przeterminowanymi lub skażonymi paszami leczniczymi, natomiast drugi dotyczy zastosowania roślin GMO w żywieniu zwierząt.

 • 12/2022│Magazyn hodowcy-Wipasz│Czym jest deklaracja masy netto? Artykuł stanowi odpowiedź na kilka pojawiających się pytań związanych z wagą kupowanych produktów m.in.: w jaki sposób należy deklarować masę netto produktów mięsnych na opakowaniach jednostkowych, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd? Z czego może wynikać ewentualna różnica pomiędzy deklaracją producenta, a rzeczywistą masą produktu? Czym jest płyn wydobywający się z mięsa podczas jego przechowywania?

 • 11/2021│Prawo│ „Pojęcie strony w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej”: USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Artykuł dotyczy procesu inwestycyjnego i uzyskiwania decyzji pozwalających rozpocząć budowę obiektów inwentarskich. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. zwiększono kompetencje organizacjom ekologicznym w zakresie „zatrzymywania procesów inwestycyjnych” na etapie poprzedzającym wydanie decyzji środowiskowej.

 • 10/2021│Magazyn hodowcy-Wipasz│Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dnia 7 kwietnia 2021r. w związku z rozwojem Afrykańskiego pomoru świń, Unia Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze, które ustanawiają szczególne środki zwalczające chorobę. Autorzy przedstawili podział terytorium naszego państwa na trzy obszary (strefa I, II, III). Każdy obszar charakteryzuje się innymi restrykcjami związanymi z utrzymaniem i przemieszczaniem świń. W związku z wejściem w życie powyższego rozporządzenia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie określa przede wszystkim nakazy i zakazy dla gospodarstw utrzymujących świnie. Dodatkowo w projekcie znalazły się przepisy dotyczące zasad uboju zwierząt, na obszarach objętych ograniczeniami związanymi z afrykańskim pomorem świń.

 • 2020 | Decyzja środowiskowa i jej okres przydatności do użytku, pojęcie strony w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy Piotr Włodawiec,

 • Natalia Pałka | Magazyn Hodowcy 2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, która rozpoczyna proces inwestycyjny. Artykuł wyjaśnia, jak długo może być przez inwestora wykorzystana oraz co może zrobić, gdy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie zostanie złożony w ustawowym terminie. Poświęcony jest również temu, kto może zostać uznany za stronę w trakcie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz co zrobić chcąc tę liczbę stron ograniczyć.

 • 11/2019 | W budżecie brakuje środków na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych Piotr Włodawiec, Patrycja Otto, Jakub Styczyński, Joanna Pieńczykowska | Tygodnik Gazeta Prawna W projekcie budżetu na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych rząd przeznaczył zaledwie ok. 350 mln zł, czyli znacząco mniej niż kwota zarezerwowana na rok 2019. Obniżono również maksymalne sumy ubezpieczeń, do jakich udzielane mają być dopłaty. Artykuł ukazuje jakie zmiany planuje wprowadzić rząd by uzupełnić brakującą w budżecie kwotę oraz jaki wpływ na rolników może mieć taka sytuacja.

 • 05/2019 | Ile piwa w piwie? Piotr Włodawiec, doradca podatkowy Radosław Maćkowski | Hurt&Detal nr 05/159 Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 13 marca 2019 r. uznał, że o zakwalifikowaniu danego napoju jako piwo nie może przesądzać jego skład, lecz smak i wygląd. Autorzy zastanawiają się jakie znaczenie dla producentów będzie miało powyższe rozstrzygnięcie. Wskazują również punkt widzenia konsumenta oraz jakich trudności może przysporzyć stworzenie nieostrego kryterium oceny.

 • 05/2019 | Ułatwienia w sprzedaży swojskich wędlin | Hurt&Detal nr 5/159 Przepisy obowiązujące od kilku miesięcy w Polsce ułatwiają proces sprzedaży swojskich wyrobów. Autor przedstawia, czy trzeba być rolnikiem oraz jakie wymogi należy spełniać, aby swoje wyroby móc sprzedawać. Nakreśla również obowiązki spoczywające na osobie, która chce swoje wyroby sprzedawać.

 • 12/2018 | Branża nie rozmawia z klientami | Polskie mięso nr 4 (30), rozmowa z Piotrem Włodawcem Rozmowa na temat dobrostanu zwierząt będąca istotnym elementem produkcji. W trakcie rozmowy radca prawny Piotr Włodawiec opowiada, czy jego zdaniem dobrostan zwierząt uregulowany jest w sposób właściwy. Wypowiada się również na temat organizacji prozwierzęcych i ekologicznych oraz jak ważne jest uczestnictwo branży w trakcie tworzenia regulacji prawnych.

 • 2018 | Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej | Magazyn Hodowcy nr 3/2018 Autor przybliża przygotowanie projektu poprzedzającego proces inwestycyjny. Wymienia prawa i obowiązki projektanta określone w przepisach prawa budowlanego oraz wyjaśnia jaka odpowiedzialność ciąży na projektancie za jakość wykonanej dokumentacji projektowej.

 • 2018 | Relacja Państwo – obywatel w procesie budowlanym | Magazyn Hodowcy nr. 2/2018 Artykuł na podstawie sprawy dotyczącej budowy chlewni udziela wskazówek na temat procesu budowlanego, uwzględniając przy tym możliwość wystąpienia sporu między inwestorem, a lokalną społecznością. Wskazuje, jakie znaczenie dla inwestora ma zasada zrównoważonego rozwoju.

 • 2018 | Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego | Magazyn Hodowcy nr. 1/2018 Sprawa Pana Alberta, który pomimo dopełnienia wszystkich formalności został decyzją administracyjną zobowiązany do zapłaty kwoty nadmiernie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał skargę kasacyjną za zasadną.

 • 2017 | Budowa chlewni – droga kręta, wyboista i możliwa ale trudna | Magazyn Hodowcy nr. 3/2017 Artykuł wskazuje prawdopodobne przyczyny powodujące odmowę prawa do wybudowania budynków inwentarskich, w szczególności chlewni. Autor przedstawia argumenty oraz środki stosowane przez przeciwników takich inwestycji.

 • 2017 | Wyrok w Szczecinie | Magazyn Hodowcy nr. 2/2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrywał sprawę pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a dzierżawcą, któremu przysługiwało prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości. Jednak z powodu odmiennych sposobów interpretacji przepisów to Sąd dokonał w wyroku ich wykładni.

 • 2017 | Rolnikom trudno inwestować. Mają wielu przeciwników | Agropolska.pl, wypowiedź w publikacji z dnia 29.05.2017 Komentarz w dyskusji na temat trudności w inwestowaniu dla rolników, którzy na wsiach są aktualnie w mniejszości. Radca prawny Piotr Włodawiec wypowiada się na temat obowiązujących przepisów i tego jak to powinno wyglądać aby ułatwić rolnikom podejmowanie inwestycji.

 • 2017 | Kłopotliwe umowy na dostawy produktów rolnych Jakub Styczyński, Piotr Włodawiec, Joanna Pieńczykowska | Gazetaprawna.pl, publikacja z dnia 17.03.2017 r., Artykuł dotyczy zamieszania na rynku jakie powstało poprzez wprowadzenie kar za niewywiązanie się z obowiązku zawierania umów na dostawy produktów rolnych spowodowanego kłopotem z interpretacją przepisów. Autorzy przedstawiają swoje wątpliwości, co do treści obowiązujących przepisów, jak również poprosili o wyjaśnienie niektórych kwestii przez Agencję Rynku Rolnego.

 • 2017 | Wplątani w sieć papierowych umów | Gazetaprawna.pl, 07.03.2017 komentarz w artykule Joanny Pieńczykowskiej i Michała Bogacza Komentarz radcy prawnego Piotra Włodawca dotyczący konieczności zawierania umów na dostawy produktów rolnych oraz tego jak przejść z sukcesem kontrolę Agencji Rynku Rolnego.

 • 2017 | Obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych | Magazyn Hodowcy nr. 1/2017 Zgodnie z obowiązującymi przepisami strony w razie transakcji, której przedmiotem jest dostawa produktów rolnych, zobowiązane są do zawarcia umowy w formie pisemnej. Autor wskazuje, kogo dokładnie ten obowiązek dotyczy oraz jaka powinna być treść umowy.

 • 06-08/2016 | Organy spółki akcyjnej oraz ich kompetencje | Polskie Mięso nr. 20 Artykuł kompleksowo przedstawia organy spółki akcyjnej, jakimi są: zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Zwraca uwagę na zależności pomiędzy nimi i jak regulują je przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych. W szczególności art. 3751 wskazujący, iż walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

 • 04/2016 | Donos jako podstawa wszczęcia kontroli podatkowej Piotr Włodawiec, Paula Siemieniuk | Temidium; Prawo i Praktyka, nr 84 Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy wypełniane są obowiązki wynikające z prawa podatkowego. Informacje dotyczące naruszenia mogą pochodzić z donosu, także tego anonimowego i być podstawą do wszczęcia kontroli. Autorzy wskazują, kiedy donos powoduje wszczęcie kontroli oraz znaczenie możliwości identyfikacji tożsamości składającego doniesienie.

 • 03-05/2016 | Deklaracja Zobowiązuje | Polskie Mięso nr 19 Autor przedstawia problem odpowiedzialności za deklaracje umieszczone na etykietach produktów. Za te niezgodne z prawdą konsekwencje ponosi producent, jednakże możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności także potencjalnego dystrybutora.

 • 2016 | Postępowanie pojednawcze – zawezwanie do próby ugodowej Piotr Włodawiec, Jordan Sikorski | Mięsne Technologie nr. 3/2016 r. W publikacji autorzy przybliżają najważniejsze informacje dotyczące wyżej wymienionej instytucji. Wskazują, co powinna zawierać propozycja ugodowa, a także co ważne, do którego sądu ją skierować.

 • 2016 | Umowa nienazwana – cash pooling charakterystyka Piotr Włodawiec, Sebastian Dąbrowski | Mleczarskie Technologie nr 2/2016 LATO Umowa cash poolingu jest jednym z narzędzi umożliwiającym efektywne zarządzanie środkami finansowymi w grupie kapitałowej. W powyższym artykule autorzy przybliżają charakter prawny umowy cash poolingu, jej istotnych założeń, rodzaju cash poolingu, podobieństwa cash poolingu do innych umów nazwanych oraz przedstawiają zapatrywania organów podatkowych dotyczące kwalifikowania umów cash poolingu na tle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • 2016 | Relacje dostawca – „sieć” | Mleczarskie Technologie nr 1/2016 WIOSNA Artykuł przedstawia relacje dostawca – „sieć” z prawnego punktu widzenia. Umowy zawierane pomiędzy dostawcę, a siecią są zawierane w ramach zasady swobody umów. Wskazuje jak trudno jest ocenić, czy jakieś postanowienie umowy sprzeciwia się naturze stosunku, lub zasadom współżycia społecznego. Odpowiada również na powstające pytania, czyli co można negocjować, jak daleko można posunąć się w procesie negocjacji oraz jakie będą tego skutki.

 • 2016 | Siedlisko | Mięsne Technologie nr. 1/2016 r. Autor przedstawia, czym właściwie według prawa jest siedlisko. Wskazuje, jak pojęcie działki siedliskowej rozumiane jest według Sądu Najwyższego oraz przedstawia związane z nią pojęcie zabudowy zagrodowej. Pojęcia te występują najczęściej w kontekście przepisów prawa budowlanego.

 • 2016 | ASF – działania legislacyjne | Magazyn Hodowcy nr. 3/2016 Jakie kroki podjęły organy administracji, aby poradzić sobie z problemem jakim jest Afrykański Pomór Świń? Artykuł przedstawia zmiany w prawie, których celem jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF oraz doprowadzenie do profesjonalizacji produkcji.

 • 2016 | Zasada dobrego sąsiedztwa Piotr Włodawiec, Dominika Duda | Magazyn Hodowcy nr. 2/2016 Jak rozumieć zasadę dobrego sąsiedztwa? Jakie wymagania musi spełnić zabudowa, żeby mogła być zgodna z wyżej wymienioną zasadą? Decydujące znaczenie ma obszar, w obrębie którego prowadzona będzie analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Konieczne do jego wyznaczenia jest ustalenie definicji pojęcia „działki sąsiedniej” i jej dostępu do drogi publicznej. Jednym z warunków jest także spełnienie wymogów określonych przez organ w ramach analizy urbanistycznej.

 • 2016 | Wstrzymanie obrotu ziemią rolną – nowe zasady regulujące obrót ziemią rolną (Stan prawny na 19 lutego 2016 r.) Piotr Włodawiec, Dominika Duda | Magazyn Hodowcy nr. 1/2016 Autorzy omawiają zmiany w prawie, jakie mają obowiązywać wraz z wejściem w życie ustawy o sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Autorzy wyjaśniają, które gospodarstwa będą mogły skorzystać z przywilejów, wskazują uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zmiany co do uzyskania statusu „rolnika indywidualnego”.

 • 01/2016 | Marketing usług zawodów prawniczych w polskich realiach raczkuje | Rzeczpospolita, publikacja z dnia 31.01.2016 Przedstawiono realia marketingu usług zawodów prawniczych w Polsce jak i na świecie. Autor przywołuje przykłady krajów Europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, aby ukazać jak zróżnicowany jest pogląd do tej kwestii i jak ostrożnie należy do niej podchodzić.

 • 2015 | Relacje dostawca – „sieć” | Mięsne Technologie nr 4/2015 ZIMA Artykuł przedstawia relacje dostawca – „sieć” z prawnego punktu widzenia. Umowy zawierane pomiędzy dostawcę, a siecią są zawierane w ramach zasady swobody umów. Publikacja wskazuje jak trudno jest ocenić, czy jakieś postanowienie umowy sprzeciwia się naturze stosunku lub zasadom współżycia społecznego. Odpowiada również na powstające pytania, czyli co można negocjować, jak daleko można posunąć się w procesie negocjacji oraz jakie mogą być tego skutki.

 • 12/2015 | Producent rolny jako przedsiębiorca – uchwała Sądu Najwyższego | InfoPolsus – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, nr 19 Sąd Najwyższy w jednej z prowadzonych spraw uznał rolnika za przedsiębiorcę. Uchwała wyjaśnia, jakie warunki należy spełnić, by zostać za niego uznanym. W związku z powyższym warto zastanowić się, co to oznacza dla producenta rolnego w kontekście prowadzenia spraw sądowych.

 • 09-11/2015 | Gluten i laktoza – jak znakować? | Polskie Mięso nr 17 Publikacja przedstawia, jakie rozwiązania przyjmuje prawodawca w obliczu alergenów, które znajdują się w produktach spożywczych. Wskazuje ponadto różnicę pomiędzy „żywnością bezglutenową”, a tą o „obniżonej zawartości glutenu”. Istotne jest stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie oraz regulacje wprowadzone odnośnie składu i znakowania produktów. Za niezastosowanie się do wymogów na producentów nałożone zostają sankcje.

 • 09/2015 | Przegląd regulacji prawa paszowego w UE | Przegląd Zbożowo Młynarskim Autor przedstawia ogólną charakterystykę regulacji prawnych jakie obowiązują w sektorze pasz w ramach Unii Europejskiej. Troską Unii objęte jest nie tylko bezpieczeństwo żywności i pasz, ale także zdrowie i dobrostan zwierząt. Ze zdrowiem zwierzęcia wiąże się zdrowie człowieka dlatego też, warto dowiedzieć się więcej o tej dziedzinie prawa.

 • 2015 | Produkt zafałszowany a wprowadzenie konsumenta w błąd | Mięsne Technologie nr 3/2015, JESIEŃ Opracowanie ma na celu wyjaśnienie pojęć produktu zafałszowanego i nieposiadającego właściwej jakości handlowej oraz różnic w przesłankach kwalifikacji artykułów spożywczych do pierwszej lub drugiej grupy. Poruszono zagadnienia dotyczące zafałszowania produktu, jak również wprowadzenia konsumenta w błąd.

 • 2015 | Produkt zafałszowany a wprowadzenie konsumenta w błąd | Mleczarskie Technologie, JESIEŃ Opracowanie ma na celu wyjaśnienie pojęć produktu zafałszowanego i nieposiadającego właściwej jakości handlowej oraz różnic w przesłankach kwalifikacji artykułów spożywczych do pierwszej lub drugiej grupy. Poruszono zagadnienia dotyczące zafałszowania produktu, jak również wprowadzenia konsumenta w błąd.

 • 06/2015 | Sąd w sali rozpraw jako arbiter | Wypowiedź w „Rzeczpospolita”, publikacja Agaty Łukaszewicz Wypowiedź na temat wchodzących 1 lipca 2015 r. reform zmieniających kodeks postępowania karnego. Radca prawny Piotr Włodawiec przedstawia, jak ocenia zmiany oraz według niego przygotowani są radcy prawni decydujący się na sprawy karne.

 • 2015 | Klasyfikacja produktów podobnych w kontekście stawek podatkowych | Polskie Mięso nr 16 Produkty podobne powinny być traktowane w ten sam sposób dla celów podatkowych. W praktyce może się jednak zdarzyć, że produkty o podobnym składzie lub właściwościach obciążone są różnymi stawkami tego samego podatku. Rozwijając tę tematykę artykuł wskazuje jak rozumieć pojęcia „produktów podobnych” oraz „produktów konkurencyjnych”.

 • 2015 | Sprzedaż i rękojmia | Mięsne Technologie nr 2, LATO Artykuł został poświęcony ostatnim zmianom w przepisach o rękojmi. Skupia się na relacji zachodzącej w obrocie profesjonalnym – B2B. Wskazuje na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę oraz charakteryzuje takie pojęcia jak „wada fizyczna”, „wada prawna” oraz „uprawnienia wynikające z rękojmi”.

 • 2015 | Praktyka organów administracyjnych w procesie inwestycyjnym polegającym na budowie budynków inwentarskich – na co zwrócić uwagę | Magazyn Hodowcy nr. 3/2015 Postępowania inwestycyjne związane są z postępowaniami sformalizowanymi. Artykuł przedstawia drogę do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wskazuje błędy popełniane przez organy oraz rolę jaką odgrywa pomoc profesjonalisty.

 • 2015 | Budowa chlewni – na co zwrócić uwagę | Magazyn Hodowcy nr 2/2015 Artykuł ukazuje jak przebiega proces inwestycyjny polegający na budowie budynków inwentarskich oraz jak bardzo skomplikowany jest już od samego początku. Ułatwieniem w zrozumieniu szczegółowości tego rodzaju procesu jest przykład, którym posłużył się autor, aby zobrazować czytelnikom tę sytuację.

 • 2015 | Miejscowy Plan Przestrzennego Zagospodarowania | Magazyn Hodowcy nr. 1/2015 Artykuł przybliża czytelnikom, czym jest Miejscowy Plan Przestrzennego Zagospodarowania. Przedstawia proces jego uchwalenia oraz uprawnienia jakie przysługują mieszkańcom.

 • 2015 | Przepisy szczególne decydujące o etykietach | Gazetaprawna.pl, publikacja z dnia 17.02.2015 Rada eksperta dotycząca nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 7 stycznia 2015 r. znosząca obowiązek umieszczania na opakowaniu towarów adresu polskiego dystrybutora. Autor wskazuje, kogo dotknął zmiany i jakich produktów nie dotyczy regulacja.

 • 12/2014 – 02/2015 | Opłaty półkowe | Polskie Mięso nr 14 Publikacja wskazuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdzający istnienie zakazu pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Autor zastanawia się, czy wyrok ten poprawi pozycję negocjacyjną dostawców produktów do sieci handlowych.

 • 2014 | Samowola budowlana – aspekty wybrane | Magazyn Hodowcy nr 3/ 2014 Artykuł poświęcony jest samowoli budowlanej i konsekwencjach prawnych i finansowych z tym związanych. Określa, jakie przepisy odnoszą się do samowoli budowlanej i co jest celem przywoływanej regulacji. Czytelnik dowiaduje się, co dzieje się w przypadku budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

 • 2014 | Pierwszeństwo – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego | Magazyn Hodowcy Nr 1/2014 Sąd Najwyższy uznał, że naruszenie pierwszeństwa przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 3 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, nie powoduje jej nieważności. Jak zatem rozumieć prawo pierwszeństwa i co dzieje się w sytuacji, gdy dojdzie do jego naruszenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych? Praktyczne wskazówki radcy prawnego dla dzierżawców nieruchomości rolnych.

 • 2014 | Zaskarżalność uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydawanych w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | Magazyn Hodowcy Nr 2/2014 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest decyzją administracyjną określającą środowiskowe warunki, jakie Inwestor zobowiązany jest spełniać przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. Artykuł wyjaśnia, jaką rolę w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pełni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a także w jaki sposób prawidłowo zaskarżyć jego postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • 2014 | Przedsiębiorco zanim zapłacisz, przeczytaj! | Polskie mięso Nr 13 Co zrobić w razie otrzymania wezwania do zapłaty od podmiotu, z którym nie łączy nas żaden stosunek prawny? Przede wszystkim należy uważnie zapoznać się z jego treścią. Możliwe bowiem, że mamy do czynienia z manipulacją. Artykuł ostrzega m. in. przed podmiotami podszywającymi się pod Monitor Sądowy i Gospodarczy.

 • 2014 | Poradnik Procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni | Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Potrzebujesz nowej chlewni? Publikacja, która powstała w ramach projektu programu szkoleniowego z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni, realizowanego z budżetu Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Krok po kroku wyjaśnia przebieg procedur obowiązujących przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni. Co więcej, w broszurze można znaleźć gotowe wzory wniosków i oświadczeń, które na pewno będą pomocne.

 • 09/2014 | Kastracja (nie)legalna? Wykładnia jest właściwa | Top Agrar Polska Według interpretacji MRiRW oraz GIW, przepisy zezwalają na kastrację prosiąt w 1. tygodniu życia, co jest powszechnie stosowaną praktyką w polskich chlewniach. Obrońcy praw zwierząt z Fundacji „VIVA” apelują, że to niezgodne z prawem. Stanowiska Fundacji „VIVA” nie podziela autor artykułu oraz Główny Lekarz Weterynarii.

 • 06-08/2014 | Prawa i obowiązki IJHARS | Polskie mięso Nr 12 Artykuł przybliża czytelnikom ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. regulującą sprawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz organizację i zasady działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przedstawia uprawnienia przysługujące inspektorom, problematykę protokołów kontrolnych, kar pieniężnych oraz przykład zastosowania ustawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 • 04/2014 | Umowa agencyjna – wybrane aktualne orzecznictwo | Temidium. Prawo i Praktyka Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące kodeksowej regulacji umowy agencyjnej w świetle najnowszego orzecznictwa. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie przepisów dotyczących umowy agencyjnej przy interpretacji umów nienazwanych mających zastosowanie w obrocie gospodarczym.

 • 04/2014 | Strefa mogła być mniejsza | Top Agrar Polska W interesie Polski należało wyznaczyć strefę o minimalnym zasięgu wymaganym przez prawo. Wypowiedź dotycząca prawnych aspektów wyznaczenia strefy zapowietrzonej i zagrożonej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Stanowisko prezentowane przez radcę prawnego Piotra Włodawca jest odmienne od stanowiska prezentowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii.

 • 03-06/2014 | Strefa buforowa – możliwości prawne | Polskie mięso Nr 11 17 lutego 2014 r. główny lekarz weterynarii poinformował, iż w okolicach wsi Grzybowszczyzna w woj. podlaskim zidentyfikowano martwego dzika, u którego wykryto wirusa ASF. W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń w branży mięsnej powstała potrzeba rozwiania wątpliwości dotyczących regulacji stref buforowych. Czym są obszary zapowietrzone i zagrożone? W jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej są wyznaczane? Jakie zasady obowiązują na tych obszarach?

 • 01/2014 | Kara Umowna w świetle orzecznictwa. | Temidium; Prawo i Praktyka, Nr 76 Artykuł przedstawia informacje nt. przepisów oraz orzecznictwa Sadu najwyższego i sądów powszechnych w zakresie regulacji Kodeksu cywilnego dotyczącego kary umownej. Ponadto autorzy przybliżają aspekt praktyczne czyli tematykę miarkowania kary umownej.

 • 03/2013 | Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. | Magazyn Hodowcy Artykuł przybliża kwestie związane z natura prawną umowy ubezpieczenia budynków gospodarczych i inwentarza. Autor analizuje powody, dla których warto ubezpieczać posiadany majątek i te, z powodu których zakłady ubezpieczeń nie są zainteresowane ubezpieczeniami inwentarza.

 • 02/2013 | Instytucja zgłoszenia w prawie budowlanym | Magazyn Hodowcy Zasadą, obowiązującą na gruncie prawa budowlanego, jest to, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji na budowę (ostateczna decyzja to taka decyzja, co do, której nie przysługuje środek odwoławczy w toku instancji – nie można takiej decyzji zaskarżyć). Jak od każdej zasady są wyjątki. W artykule znaleźć można opis sytuacji, w których inwestor nie musi ubiegać się o pozwolenie na budowę, wystarcz, gdy dokona zgłoszenia.

 • 01/2013 | Produkcja i wywóz nawozów naturalnych | Magazyn Hodowcy W publikacji znajduje się wzór umowy, który może być pomocny w przygotowaniu dokumentu na produkcję i wywóz nawozów naturalnych.

 • 04/2012 | Gwarancyjne ABC | Top Agrar Co należy zrobić, żeby nie stracić prawa do gwarancji zakupionych przedmiotów, sprzętów etc. Szczegółowe zalecenia radcy prawnego dotyczące przestrzegania terminów, procedur zgłaszania napraw, pomocy rzeczoznawców itp.

 • 03/2012 | Profesjonalny pełnomocnik wobec sądowej weryfikacji podstaw powództwa w postępowaniu cywilnym. Zagadnienia wybrane. | Temidium. Prawo i Praktyka Artykuł zwraca uwagę na problemy prawne wynikające z błędnego przytoczenia lub zaniechania wskazania w pozwie sporządzonym przez profesjonalnego pełnomocnika podstaw prawnych i faktycznych powództwa.

 • 02/2012 | Żniwa tuż, tuż, a umowy brak – na co zwrócić uwagę, zawierając umowę koszenia zbóż. | Magazyn Hodowcy Wskazówki prawne, które pomagają przygotować dobrą i skuteczną umowę tym wszystkim, którzy podejmą współpracę przy zbiorze plonów.

 • 12/2011 | O rynku usług prawnych. | Radca Prawny Rozmowa Piotra Włodawca z Joanną Wasilewską, psycholog biznesu o specyfice zawodu prawnika i radcy prawnego, rozwoju umiejętności miękkich, potrzebie motywowania i konieczności zdobywania kompetencji sprzedażowych, negocjacyjnych oraz menadżerskich.

 • 11/2011 | Umowa: radca prawny a klient. | Radca Prawny Jakie obszary powinna określać dobra umowa o świadczenie usług prawnych? Co oprócz przedmiotu umowy, ceny i terminów płatności należy uwzględnić przy konstruowaniu dokumentu mającego stać się podstawą do udanej współpracy dla obu stron umowy.

 • 09/2011 | Wykonywanie zawodu. Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego w postepowaniu cywilnym. | Temidium. Prawo i Praktyka Artykuł poświęcony jest sytuacjom, w których osoby świadczące obecnie lub w przeszłości pomoc prawną na rzecz stron postępowania cywilnego, zeznają w charakterze świadka w postępowaniach, w których te podmioty uczestniczą.