Pomoc prawna w języku ukraińskim

Pomoc prawna na rzecz ukraińskich i polskich klientów

We wrześniu 2022 r., Kancelaria Prokurent nawiązała współprace z Panią Krystyną Hrynczuk. Pani Krystyna Hrynczuk jest ukraińskim prawnikiem specjalizującym się w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Od wielu lat współpracuje z sektorem IT. Posługuje się językiem angielskim, polskim i ukraińskim.

Celem współpracy jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz polskich i ukraińskich Klientów.Inicjatorami współpracy są: Pani Krystyna Hrynczuk, Wasyl Hrynczk, Piotr Włodawiec.

Zapraszamy do współpracy.

Гринчук Христина

Krystyna Hrynchuk


Ekspert w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie rejestracji znaków towarowych, opracowywania strategii ochrony prawnej „marki własnej” firm i osób prywatnych. Efektywna współpraca z zespołami branży IT, a także marketingowcami, projektantami, autorami dzieł literackich i artystycznych w zakresie ochrony ich praw i interesów.Doradztwo w zakresie ochrony praw właścicieli kont w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, YouTube.Redagowanie, analiza prawna i wsparcie przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie ochrony obiektów własności intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim, polskim i ukraińskim.

Гринчук Христина

Експерт із захисту прав інтелектуальної власності.Володіє експертизою у сфері реєстрації торгових знаків та найменувань, розроблення стратегій правового захисту “власного бренду” компаній та приватних осіб.Ефективна співпраця з командами ІТ сектору, а також маркетологами, дизайнерами, авторами літературних та художніх творів з приводу захисту їх прав та інтересів.

Консультування щодо захисту прав власників акаунтів соціальних мереж, таких як Instagram, Facebook, YouTube. Складення, правовий аналіз та супровід укладення цивільно-правових договорів, зокрема у сфері захисту об’єктів інтелектуальної власності. Володію англійською, польською, українською мовами.


Khrystyna Hrynchuk

Expert in the area of protection intellectual property rights. Professional expertise in the field of trademark and name registration as well as the development of strategies for legal protection of “own brand” for companies and private individuals. Efficient cooperation with teams in the IT sector, as well as marketers, designers and authors of literary and artistic works regarding the defence of their rights and interests.

Consulting owners of social network accounts, such as Instagram, Facebook, and YouTube about the appropriate and correct enforcement of their rights in the field of intellectual property rights.Drafting, legal analysis and supervision of various types of civil contracts in the field of intellectual property protection. Speaks English, Polish, and Ukrainian languages.Василь Гринчук

Wasyl Hrynchuk


Adwokat z wieloletnim i udanym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej klientom ukraińskim i cudzoziemskim w zakresie:

 • nieruchomości i inwestycji (Due Diligence, wsparcie kupna-sprzedaży, najem, budownictwo, rozwiązywanie sporów)
 • korporacyjnego prawa (tworzenie, reorganizacja, kupno-sprzedaż spółek, rozwiązywanie sporów korporacyjnych)
 • rodzinnego prawa (rozwiązywanie sporów dotyczących udziału rodziców w wychowaniu dziecka, ustalenia miejsca zamieszkiwania dziecka, ustalenia ojcostwa, egzekucji alimentów, rozwiązywania małżeństwa)
 • prawa gospodarczego, podatkowego, celnego, bankowego, spadkowego i prawa pracy
 • uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych na Ukrainie
 • cofnięcie decyzji o zakazie wjazdu na Ukrainę
 • uzyskanie karty pobytu na Ukrainie

Posługuje się językiem angielskim, polskim i ukraińskim.

Kontakt - Прокопишин і Партнери

Василь Гринчук

Адвокат, з багаторічним та успішним досвідом надання правової допомоги українським та іноземним клієнтам у сфері:
 • нерухомості та інвестицій (Due Diligence, супровід купівлі-продажі, найм, будівництво, вирішення спорів)
 • корпоративного права (створення, реорганізація, купівля-продаж товариств, вирішення корпоративних спорів)
 • сімейного права (вирішення спорів щодо участі батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, встановлення батьківства, стягнення аліментів, розірвання шлюбу)
 • господарського, податкового, митного, банківського, трудового та спадкового права
 • визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
 • скасування рішень про заборону в'їзду в Україну
 • отримання посвідки на проживання в Україні

Володіє англійською, польською та українською мовою.


Vasyl Hrynchuk

A lawyer with many years of successful experience in providing legal assistance to Ukrainian and foreign clients in the field of:
 • real estate and investments (Due Diligence, purchase and sale support, rental, construction, dispute resolution)
 • corporate law (creation, reorganization, purchase and sale of companies, resolution of corporate disputes)
 • family law (resolution of parental conflicts regarding the raising of a child, determination of the child's place of residence, establishment of paternity, collection of alimony, divorce)
 • economic, tax, customs, banking, labor and inheritance law
 • recognition and enforcement of decisions of foreign courts in Ukraine
 • cancellation of decisions on the ban on entry into Ukraine
 • obtaining a residence permit in Ukraine

Speaks English, Polish and Ukrainian languages.