Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich przetwarzane są przez Kancelarię Państwa dane osobowe, a także określa Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Kancelarię takich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Spółka Partnerska z siedzibą przy ul. Puławskiej 39 lok. 50, 02-508 Warszawa (dalej Kancelaria).

Podstawy prawne

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w:

  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa) i pozostałych polskich przepisach wydanych w związku z RODO i Ustawą.

Inspektor ochrony danych osobowych

W wypadku pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowym Kancelarii pod adresem poczty elektronicznej: moczydlowski@prokuremt.com

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Kancelaria zabezpiecza dane osobowe przed niepowołanym dostępem osób trzecich, zachowując je w pełnej poufności.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych tj. w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług Kancelarii, w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w celu zawierania umów i współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Uprawnienia podmiotów danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może – w zależności od okoliczności – uniemożliwić lub istotnie utrudnić Kancelarii wykonywanie umowy, nawiązanie kontaktu lub przekazanie informacji.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych uregulowane jest każdorazowo w zawieranej z klientem umowie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W każdym czasie możecie Państwo odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednakże wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych.

W każdym wypadku, przesyłanie przez Kancelarię informacji handlowych drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

  • do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
  • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
  • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Informacje o charakterze marketingowym będą przez Kancelarię przesyłane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Przekazywanie danych osobowych, brak profilowania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług dla Kancelarii, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, usługi bankowe, usługi IT, usługi doradcze, podwykonawcy Kancelarii (w tym prawnicy i inni doradcy), inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, biegli, organy administracji i sądy.

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania i profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na witrynie prokurent.com i będą każdorazowo obowiązywać po akceptacji zmodyfikowanej polityki prywatności, o czym zostaniecie Państwo zawiadomieni w poprzez pojawienie się „pop-up window”.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.